เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์       

        ด้วยวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำวารสาร ชื่อวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  มีกำหนดจัดทำปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2561  ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 และ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2561  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านการพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลงานทางวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นรายงานการวิจัยและบทความวิชาการ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป     
        ในการนี้ จึงขอเชิญนักวิจัยหรือบุคลากร ในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำการส่งผลงานวิชาการได้จากเว็ปไซต์วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี http://pckpb.ac.th หัวข้อวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 17-04-2561 จำนวนผู้อ่าน : 72
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com