เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 73 ร้อยละผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ ที่หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์
ไฟล์แนบ:7R2XG8E.xlsx
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

        ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งในปี 2561 ได้กำหนดกรอบการประเมินผล ระบบการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด ทั้งในระดับเขตและประเทศ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินตามตัวชี้วัดต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนนั้น
        ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผลตามตัวขี้วัดที่ 73 ร้อยละผลงานวิจัย/ R 2 R ด้านสุขภาพ ที่หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานท่านรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ทุกวันที่ 25 ของเดือน (เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป) และส่งรายงานไปยังงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ หรือทาง E-mail: phawanan95@gmail.com เพื่อสรุปและรายงานในระบบกำกับตัวชี้วัดของเขตสุขภาพที่9 นครชัยบุรินทร์ และส่งให้สำนักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ตามเอกสารที่แนบนี้
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 12-03-2561 จำนวนผู้อ่าน : 73
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com