เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง โรงพยาบาลศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง โรงพยาบาลศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
               ซื้อรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง โรงพยาบาลศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
 
โพสต์โดย : บัณฑิต ไพรวัน วันที่โพสต์ : 09-03-2561 จำนวนผู้อ่าน : 12
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com