เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญชวนเสนอสินค้าวัสดุการแพทย์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการเจรจาต่อรองร่วมกันระดับจังหวัดในรายการวัสดุการแพทย์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ  2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

              เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารวม 329 รายการ โดยแบ่งเป็น
                 1. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 41 รายการ
                 2. วัสดุการแพทย์ จำนวน 288 รายการ
             ชนิดของรายการและปริมาณที่ดำเนินการ เป็นไปตามเอกสารแนบ

 
โพสต์โดย : มยุรี ยอดเยี่ยม วันที่โพสต์ : 26-02-2561 จำนวนผู้อ่าน : 296
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com