เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ประกาศผลการคัดเลือกเวชภัณฑ์ยาร่วมกันระดับจังหวัด 2561
ไฟล์แนบ:JPQ5XPI.pdf
                            ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเวชภัณฑ์ร่วมกันของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เรื่องเชิญเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา นั้น

 

บัดนี้ คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันด้านยาจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้จำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือกเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

         

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ ณ วันที่    21 กุมภาพันธ์ 2561

 
โพสต์โดย : มยุรี ยอดเยี่ยม วันที่โพสต์ : 22-02-2561 จำนวนผู้อ่าน : 194
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com