เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
 
 เผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561

1. ฐานข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2. บันทึกขออนุญาต นำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2560
4.แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน  2560
5.แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2560


เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
โพสต์โดย : ศรัณย์ พงษ์สาลี วันที่โพสต์ : 04-12-2560 จำนวนผู้อ่าน : 304
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com