เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เรื่อง ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
  เรียน  ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง          

        ด้วยมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมั
ณฑารพ กมลาศน์ มีความประสงค์จะมอบทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่พยาบาลวิชาชีพ ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทย จำนวน  6 ทุนๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบ้านถ้วน)  หมดเขตรับสมัครขอทุน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560  รายละเอียดตามแนบนี้ หรือดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่ www.thainurse.org
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 28-09-2560 จำนวนผู้อ่าน : 418
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com