เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำวิจัยออน์ไลน์
ไฟล์แนบ:KAM7SHZ.rar
 เรียน  ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. สสอ.ทุกแห่ง และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสจ.สุรินทร์   
        
        ด้วย รพ.มหาราชนครราชสีมา จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การทำวิจัยออน์ไลน์ “ ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ. ห้องE –Learning  ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา รพ.มหาราชนครราชสีมา  
        ในการนี้ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมฯดังกล่าว  ส่งรายชื่อไปยัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบบริการ รพ.มหาราชนครราชสีมา ภายใน 18 สิงหาคม 2560  และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ดังรายละเอียดที่แนบมานี้
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 26-07-2560 จำนวนผู้อ่าน : 632
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com