เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
เรียน ผอก.รพศ.,รพท.,รพช.และ สสอ.ทุกแห่งงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.สุรินทร์ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนฯ ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 10060/2560
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน รพ.สต. ในวันที่ 11-12 กค.2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีผไท สสจ.สุรินทร์
          ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ข้างต้น
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ต่อไป


หมายเหตุ 1.หนังสือฉบับจริงจะดำเนินการส่งตามภายหลัง
                 2.อำเภอใดที่ยังไม่ส่ง opd card ขอให้นำมาในวันประชุมด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ
โพสต์โดย : มโหธร ผลสมหวัง วันที่โพสต์ : 07-07-2560 จำนวนผู้อ่าน : 592
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com