เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี”
เรียน ผอ.รพศ. ,รพท. ,และ รพช. ทุกแห่ง

           สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ โดยโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ขอเชิญศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลห้องผ่าตัดในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผ่าตัดมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี" (Precision Liver surgery) เขตสุขภาพที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดยไม่มีค่าลงทะเบียน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 22-05-2560 จำนวนผู้อ่าน : 644
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com