เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2559 โดยด่วนที่สุด
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

  
    ตามที นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  แจ้งเรื่องติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ MOPH HDC ผ่านทางวิดิโอคอนเฟอเร้นท์ วันที่ 19 เมษายน 2559 โดยมติที่ประชุมให้ดำเนินการส่งข้อมูลการบริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2559 ในรูปแบบ 43 แฟ้ม เข้า HDC on cloud ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 เมษายน 2559 เพื่อประมวลผลการดำเนินงาน 6 เดือน นั้น

   ในการนี้ ศูนย์ ICT สสจ.สุรินทร์ ให้หน่วยบริการดังรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559

เดือนกุมภาพันธ์ 2559  จำนวน  4 แห่ง  

  1.  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
  2.   รพ.สต.สะเอิง บ้านสมสะอาด
  3.  รพ.สต.ตำบลเมืองลีง
   4. โรงพยาบาลศรีณรงค์ 

เดือนมีนาคม 2559 จำนวน  46 แห่ง

10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
03105 รพ.สต.ตำบลเมืองที
03091 รพ.สต.ตำบลนาดี
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
03114 รพ.สต.บ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ
03127 รพ.สต.ตำบลพรมเทพ
13851 รพ.สต.ตำบลเมืองแก
03131 รพ.สต.ตำบลบะ
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง
03159 รพ.สต.บ้านไทร ตำบลบ้านไทร
03164 รพ.สต.ตำบลบ้านพลวง
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก
03218 รพ.สต.ตำบลช่างปี่
03212 รพ.สต.ตำบลแตล
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม
03220 รพ.สต.ตำบลขวาวใหญ่
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก
13860 รพ.สต.บ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว
03210 รพ.สต.ตำบลยาง
03219 รพ.สต.ตำบลกุดหวาย
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต
03236 รพ.สต.ทับทิมสยาม04
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม  หมู่ 12
03231 รพ.สต.ตำบลสะกาด
03226 รพ.สต.ตำบลดม
03230 รพ.สต.บ้านหนองยาว ต.กระเทียม
03225 รพ.สต.ตำบลขอนแตก
03229 รพ.สต.ตำบลกระเทียม
03224 รพ.สต.บ้านโดง ตำบลสังขะ
03233 รพ.สต.ตำบลทับทัน
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี
010925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม
03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข
13865 รพ.สต.บ้านรุน ตำบลอาโพน
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์
03197 รพ.สต.ตำบลคำผง


หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน  2559 เวลา 16.00 น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 19-04-2559 จำนวนผู้อ่าน : 1237
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com