เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปผลการส่ง 43 แฟ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

     สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ดังนี้

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด 221 แห่ง

          หน่วบริการที่ไม่ส่งข้อมูลทั้งหมด  11 แห่ง ดังนี้

10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03129 รพ.สต.สะเอิง บ้านสมสะอาด
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด
13860 รพ.สต.บ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม  2559 เวลา 14.15

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 30-03-2559 จำนวนผู้อ่าน : 1287
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com