เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ( แจ้งครั้งที่ 2 )
 เรียน ผอ.รพศ / รพท. / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง


            ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  จำนวน 29 แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด รายชื่อสถานบริการดังนี้ 

03106 รพ.สต.ตำบลราม
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
03098 รพ.สต.ตำบลแกใหญ่
03129 รพ.สต.สะเอิง บ้านสมสะอาด
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง
03164 รพ.สต.ตำบลบ้านพลวง
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
13860 รพ.สต.บ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต
03230 รพ.สต.บ้านหนองยาว ต.กระเทียม
10923 โรงพยาบาลสังขะ
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม  หมู่ 12
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส
03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์

** หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.43   น. ** 

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 21-03-2559 จำนวนผู้อ่าน : 1188
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com