เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เกี่ยวกับองค์กร

ความเป็นมา

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 ซึ่งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 
	  และได้ย้ายที่ทำการมาที่อยู่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของสถานีอนามัยชั้นหนึ่งในขณะนั้น  
	  โดยทำการรื้อถอนเรือนคนไข้ เดิมออกและได้ถมที่ดินบางส่วนซึ่งเป็นที่ลุ่มเพื่อมิให้น้ำท่วมถึงโดยการปลูกสร้าง
	  ในแนวเดียวกันกับสถานีอนามัยเดิม ซึ่งบริเวณดังกล่าว ในอดีตเคยเป็นคูเมืองและกำแพงเมืองชั้นใของจังหวัดสุรินทร์ 

	  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นส่วนราชการบริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข
ในระดับจังหวัด โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้แทนปลัด กระทรวง ทำหน้าที่ส่วนราชการ
ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีอำนาจบังคับบัญชา 
	  

วิสัยทัศน์

สุรินทร์เมืองแห่งสุขภาวะด้วยนวัตกรรม เชื่อมโยงสู่อาเซียน 
เพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืน


พันธกิจ

1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และมีพันธสัญญาในการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด และการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองสุขภาวะดีที่ยั่งยืน
 
2 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็ง และให้ประชาชน มีขีดศักยภาพในการพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
 
3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขของจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง มีพันธสัญญาในการร่วม จัดบริการ และการบริหาร สุขภาพของจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านที่สามารถสนองตอบต่อปัญหา และแนวโน้มความต้องการทางสุขภาพของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
4 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัย อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพ และเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ
 
5 พัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร สมรรถนะความเชี่ยวชาญของบุคลากร และการบริการสุขภาพ และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ สารสนเทศสุขภาพ ให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของจังหวัดได้อย่างมีมาตรฐาน และรองรับความต้องการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์

1 จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ ประชาชนในทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพกาย จิต สังคม และปัญญาที่ดี                                                                                  

ประเด็นยุทธศาสตร์

1 การพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ
2 การจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 
3 การลดปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน
4 การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการสุขภาพให้มีความเป็นเลิศ                                                                                                                           
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com