เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เกี่ยวกับองค์กร

ความเป็นมา

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 ซึ่งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 
	  และได้ย้ายที่ทำการมาที่อยู่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของสถานีอนามัยชั้นหนึ่งในขณะนั้น  
	  โดยทำการรื้อถอนเรือนคนไข้ เดิมออกและได้ถมที่ดินบางส่วนซึ่งเป็นที่ลุ่มเพื่อมิให้น้ำท่วมถึงโดยการปลูกสร้าง
	  ในแนวเดียวกันกับสถานีอนามัยเดิม ซึ่งบริเวณดังกล่าว ในอดีตเคยเป็นคูเมืองและกำแพงเมืองชั้นใของจังหวัดสุรินทร์ 

	  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นส่วนราชการบริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข
ในระดับจังหวัด โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้แทนปลัด กระทรวง ทำหน้าที่ส่วนราชการ
ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีอำนาจบังคับบัญชา 
	  


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการระบบสาธารณสุข  ส่งเสริมภาคี
เครือข่ายสุขภาพ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน


พันธกิจ

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
2พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระบบ
3พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านสาธารณสุข
4 บูรณาการ สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ
4 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข
6 ผลักดันให้เกิดการบูรณาการด้านการสาธารณสุขของภาคีเครือข่าย
7 สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพที่แก่ประชาชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com