รายละเอียดการจอง

กค 6017

4 ประตู, CHEVROLET, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040080 วันที่เวลา 26 เมษายน 2562 เวลา 09:13
จองใช้รถเพื่อ ออกพื้นที่ตรวจโรงฆ่าสัตว์
สถานที่ไป อำเภอสังขะ ตำบล สังขะ อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายณัฐพล 087-7490627 เกษแก้ว
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===