รายละเอียดการจอง

นข 4521

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040069 วันที่เวลา 23 เมษายน 2562 เวลา 10:19
จองใช้รถเพื่อ ประเมิน HA ยาเสพติด
สถานที่ไป โรงพยาบาลจอมพระ ตำบล จอมพระ อำเภอ จอมพระ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จำนวนผู้โดยสาร 4
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายอดิศักดิ์ 096-4584080 ทรงงาม
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โทรศัพท์ติดต่อ 0949056482
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===