รายละเอียดการจอง

กค 7958

4 ประตู, CHEVROLET, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040065 วันที่เวลา 23 เมษายน 2562 เวลา 10:10
จองใช้รถเพื่อ จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า
สถานที่ไป หอประชุมโรงเรียนบ้านรุน อำเภอ อำเภอพนมดงรัก จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร น.ส.โสภิตา เหมาะหมาย, นางผุสรัตน์ ยวงทอง
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายธวัชพงษ์ 097-2235700 ไหวดี
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===