รายละเอียดการจอง

กค 6017

4 ประตู, CHEVROLET, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040061 วันที่เวลา 22 เมษายน 2562 เวลา 15:56
จองใช้รถเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนงานระบสุขภาพชุมชน
สถานที่ไป สสจ.นครราชสีมา อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายณัฐพล 087-7490627 เกษแก้ว
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===