รายละเอียดการจอง

นข 4829

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 62 เวลา 05:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 62 เวลา 18:00

เลขที่ใบจอง REV62040056 วันที่เวลา 22 เมษายน 2562 เวลา 15:43
จองใช้รถเพื่อ รับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ไป บุรีรัมย์ สุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===