รายละเอียดการจอง

นข 4829

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040050 วันที่เวลา 22 เมษายน 2562 เวลา 13:19
จองใช้รถเพื่อ เพื่อเยี่ยมกำกับติดตามการดำเนินงาน Digital Trandformation
สถานที่ไป รพ./สสอ.ปราสาท/ลำดวน/เขวาสินรินทร์/โนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางฐาปนิต อมรชินธนา โทรศัพท์ติดต่อ 097-9919947
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===