รายละเอียดการจอง

นข 4619

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040044 วันที่เวลา 22 เมษายน 2562 เวลา 11:50
จองใช้รถเพื่อ ประเมิน SRRT อำเภอ/ตำบล
สถานที่ไป โรงพยาบาลบัวเชดและโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวนผู้โดยสาร 10
รายชื่อผู้โดยสาร นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===