รายละเอียดการจอง

นข 4619

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 22 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 เม.ย. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040033 วันที่เวลา 22 เมษายน 2562 เวลา 09:52
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงานและประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท.
สถานที่ไป รพ.บัวเชด,PCC สุริยกานต์ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวนผู้โดยสาร 5
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===