รายละเอียดการจอง

นข 4902

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 24 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63040065 วันที่เวลา 23 เมษายน 2563 เวลา 16:29
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./15.00 น.
สถานที่ไป ศาลากลางจ.สุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด โทรศัพท์ติดต่อ 097-9919947
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===