รายละเอียดการจอง

กค 6017

4 ประตู, CHEVROLET, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 23 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 เม.ย. 63 เวลา 18:00

เลขที่ใบจอง REV63040052 วันที่เวลา 21 เมษายน 2563 เวลา 13:14
จองใช้รถเพื่อ ออกตรวจ โควิส 19 งานบุหรี สุรา
สถานที่ไป อำเภอปราสาท จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จำนวนผู้โดยสาร 4
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายศราวุฒิ สวยรูป 087-9077231
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด นส จุฑาทิพ ต่อยอด โทรศัพท์ติดต่อ 089-6253084
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===