รายละเอียดการจอง

นข 4619

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 24 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63040048 วันที่เวลา 20 เมษายน 2563 เวลา 09:36
จองใช้รถเพื่อ ไปขับ 7958
สถานที่ไป ขับ7958 จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด โทรศัพท์ติดต่อ 097-9919947
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===