รายละเอียดการจอง

กค 6017

4 ประตู, CHEVROLET, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 08 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62050040 วันที่เวลา 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
สถานที่ไป อ.ชุมพลบุรี อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายณัฐพล 087-7490627 เกษแก้ว
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ โทรศัพท์ติดต่อ 097-9919947
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===