รายละเอียดการจอง

นข 4829

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 03 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63020001 วันที่เวลา 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:59
จองใช้รถเพื่อ ออกวิจัยประเมินผลโรงเรียนในการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากฯ (ฝ่ายเติมน้ำมันเอง)
สถานที่ไป ใน รร.อำเภอเมือง/เขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จำนวนผู้โดยสาร 6
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายธวัชพงษ์ 097-2235700 ไหวดี
ผู้ขอใช้ นางสาวนันทนา สุจินพรัหม โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===