รายละเอียดการจอง

นข 4619

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 03 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.พ. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63010289 วันที่เวลา 31 มกราคม 2563 เวลา 13:30
จองใช้รถเพื่อ ติดตามผู้ป่วยสงสัยโรคชิคุนกุนยา
สถานที่ไป ต.กันตวจระมวล ตำบล ต.กันตวจระมวล อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวนผู้โดยสาร 8
รายชื่อผู้โดยสาร นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี นางสาวสายรุ้ง ไม่ลืม นางสาวธารทิพย์ บุตตะโยธี และ จนท. ศตม. ที่ 9.3 สร.
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายโชติ วสุวัชร์ 066-1549652
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ โทรศัพท์ติดต่อ 0910209982
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม งบไปราชการ ปี 2563

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===