รายละเอียดการจอง

กค 5043

4 ประตู, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63010288 วันที่เวลา 31 มกราคม 2563 เวลา 12:18
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสารงบลงทุน 64
สถานที่ไป สปสธ. จังหวัด นนทบุรี
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร นายธนิษฐ์ เติมมี
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายประจักษ์ มาลีหวล 092-5994029/086-8676514
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===