รายละเอียดการจอง

กค 7957

4 ประตู, CHEVROLET, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 04 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63010221 วันที่เวลา 24 มกราคม 2563 เวลา 15:28
จองใช้รถเพื่อ นิเทศการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย
สถานที่ไป อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอ สุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จำนวนผู้โดยสาร 3
รายชื่อผู้โดยสาร นางขนิษฐา พูนศิริ เเละคณะ
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายศิริ ประเมินชัย
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===