รายละเอียดการจอง

นข 4829

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 26 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 เม.ย. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040020 วันที่เวลา 19 เมษายน 2562 เวลา 16:41
จองใช้รถเพื่อ การเยี่ยมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน Digital Transformation ในระดับพื้นที่
สถานที่ไป ปราสาท,ลำดวน,เขวาสินรินทร์, และโนนนารายณ์ ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จำนวนผู้โดยสาร 8
รายชื่อผู้โดยสาร นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ , นางมโหธร ผลสมหวัง และคณะเดินทาง
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ โทรศัพท์ติดต่อ 0899496270
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม เบิกเงินจากต้นสังกัด

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===