รายละเอียดการจอง

นข 4829

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 24 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63010148 วันที่เวลา 16 มกราคม 2563 เวลา 15:45
จองใช้รถเพื่อ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพกัลยาณมิตรในสสจ.
สถานที่ไป วัด............../สสจ.ใหม่ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสำรวม วิชิโต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===