รายละเอียดการจอง

นข 4521

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 03 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.พ. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63010136 วันที่เวลา 16 มกราคม 2563 เวลา 14:41
จองใช้รถเพื่อ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมและรับการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
สถานที่ไป อำเภอท่าตูม ตำบล กระโพธิ์ อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ จำนวนผู้โดยสาร 7
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===