รายละเอียดการจอง

นข 4521

รถตู้ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 22 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 เม.ย. 62 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV62040002 วันที่เวลา 19 เมษายน 2562 เวลา 12:40
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
สถานที่ไป ในจังหวัดสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ จำนวนผู้โดยสาร 4
รายชื่อผู้โดยสาร นางสุกัญญา ดีเสมอและคณะ
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายโชติ วสุวัชร์ 066-1549652
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ โทรศัพท์ติดต่อ 097-9919947
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===