สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
อนุมัติREV62040074นข 4881จากวันที่: 29 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 62 (17:00)
ร่วมรณรงค์วันมาลาเรียโลก แสดง
อนุมัติREV62040102นข 4902จากวันที่: 29 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 62 (17:00)
ไปราชการ แสดง
ยกเลิกREV62040071กค 6017จากวันที่: 30 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 62 (17:00)
test แสดง
ยกเลิกREV62040045นข 4521จากวันที่: 30 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 62 (17:00)
ประเมิน SRRT อำเภอ/ตำบล แสดง
OpenREV62040081นข 4521จากวันที่: 30 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 62 (17:00)
ประชุมจัดทำแผนงบลงทุน แสดง
OpenREV62040118นข 4829จากวันที่: 30 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 62 (17:00)
รับรองอธิบดีกรมควบคุมโรค แสดง
OpenREV62040107นข 4881จากวันที่: 30 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 62 (17:00)
ตรวจสอบภายใน แสดง
ยกเลิกREV62040135นข 4902จากวันที่: 30 เม.ย. 62 (11:40)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 62 (17:00)
ประชุม กวป แสดง
อนุมัติREV62040056นข 4829จากวันที่: 01 พ.ค. 62 (05:00)
ถึงวันที่: 01 พ.ค. 62 (18:00)
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงสา