สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
รออนุมัติREV62040020นข 4829จากวันที่: 26 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 26 เม.ย. 62 (17:00)
การเยี่ยมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน Digital Transformation ในระดับพื้นที่ แสดง
อนุมัติREV62040049นข 4881จากวันที่: 26 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 26 เม.ย. 62 (17:00)
นิเทศงานและประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท. แสดง
อนุมัติREV62040067นข 4902จากวันที่: 26 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 26 เม.ย. 62 (17:00)
ประเมิน HA ยาเสพติด แสดง
รออนุมัติREV62040007นข 4829จากวันที่: 28 เม.ย. 62 (14:00)
ถึงวันที่: 28 เม.ย. 62 (20:00)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ ร.10 ออกเวลา 14.00 น. แสดง
อนุมัติREV62040086กค 7957จากวันที่: 29 เม.ย. 62 (06:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 62 (19:00)
ประชุม แสดง
อนุมัติREV62040080กค 6017จากวันที่: 29 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 62 (17:00)
ออกพื้นที่ตรวจโรงฆ่าสัตว์ แสดง
อนุมัติREV62040065กค 7958จากวันที่: 29 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 62 (17:00)
จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า แสดง
อนุมัติREV62040069นข 4521จากวันที่: 29 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 62 (17:00)
ประเมิน HA ยาเสพติด แสดง
อนุมัติREV62040044นข 4619จากวันที่: 29 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 62 (17:00)
ประเมิน SRRT อำเภอ/ตำบล แสดง
อนุมัติREV62040050นข 4829จากวันที่: 29 เม.ย. 62 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 62 (17:00)
เพื่อเยี่ยมกำกับติดตามการดำเนินงาน Digital Trandformation แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2,750 รายการ