สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
OpenREV63040026นข 4829จากวันที่: 24 เม.ย. 63 (06:00)
ถึงวันที่: 24 เม.ย. 63 (18:30)
ตรวจสถานประกอบการ แสดง
ยกเลิกREV63040066กค 6017จากวันที่: 24 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 24 เม.ย. 63 (17:00)
ส่งตัวอย่าง แสดง
OpenREV63040044กค 7958จากวันที่: 24 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 24 เม.ย. 63 (17:00)
ร้องเรียนกลิ่นเหม็นเผาถ่าน แสดง
ยกเลิกREV62090106นข 4619จากวันที่: 24 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 24 เม.ย. 63 (17:00)
ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. แสดง
รออนุมัติREV63040048นข 4619จากวันที่: 24 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 24 เม.ย. 63 (17:00)
ไปขับ 7958 แสดง
ยกเลิกREV63010148นข 4829จากวันที่: 24 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 24 เม.ย. 63 (17:00)
ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพกัลยาณมิตรในสสจ. แสดง
OpenREV63040063นข 4881จากวันที่: 24 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 24 เม.ย. 63 (17:00)
ออกตรวจ โควิส19 งานบุหรี สุรา แสดง
ยกเลิกREV63040065นข 4902จากวันที่: 24 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 24 เม.ย. 63 (17:00)
รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./15.00 น. แสดง
OpenREV63040067นข 4902จากวันที่: 24 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 24 เม.ย. 63 (17:00)
ส่งตัวอย่าง แสดง
ยกเลิกREV63040053กค 6017จากวันที่: 24 เม.ย. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 24 เม.ย. 63 (18:00)
ออกตรวจ โควิส19 งานบุหรี สุรา แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3,468 รายการ