ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางธัญพร ลิ้มจิตรกร   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ วันที่ 1 ตค.61 รับวิทยากร สนามบินสตึก/วันที่ 2 - 3 ตค. สวนเมืองใหม่ลำดวน/4 ตค.ส่งวิทยากร สนามบินสตึก
รายละเอียด

กค 6017 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายทอง บุญยศ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ร่วมโครงการ บวร.ร อำเภอสนม
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่ง จนท. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออก 08.00 น.
รายละเอียด

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับส่ง จนท.ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออก 08.00 น.
รายละเอียด

กค 7957 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./14.00 น.
รายละเอียด

นข 4619 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชจังหวัดสุรินทร์ ออกเวลา 10.40 น.
รายละเอียด

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ต.ค. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

กค 6017 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./14.00 น.
รายละเอียด

กค 7958 สร

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายทอง บุญยศ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 103 รายการ