ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ก.ค. 61 เวลา 17:30   ถึงวันที่   01 ก.ค. 61 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ร่วมฟังสวดคุณแม่
รายละเอียด

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสุธาดา ศิริกิจจารักษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ร่วมตรวจราชการฯ ออก 06.00 น.
รายละเอียด

นข 4619 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 61 เวลา 06:30   ถึงวันที่   02 ก.ค. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางดวงกมล จันทร์ฤกษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 5
รายละเอียด

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางปราณี บุตรโท   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรักษ์ติยา สุขยานุดิษฐ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ร่วมต้่อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรมTO BE NUMBER ONE
รายละเอียด

นข 4902สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิชัย สารพัฒน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมินโครงการ G&C
รายละเอียด

กค 5043 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางณัฐปภัสร์ นิลจันทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ขนของ งานTobe Number One
รายละเอียด

กค 6017 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./14.00 น.
รายละเอียด

กค 7957 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเอื้องไพร จันทรชิต   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ขนสัมภาระและ รับ-ส่ง จนท. เข้าร่วมประชุมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 107 รายการ