ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 ธ.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสาธิพัฒน์ หวังสุดดี   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกตรวจสุราและบุหรี่
รายละเอียด

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางดรรชนี มะลิงาม   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วย พอ.สว.
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุชาวดี บุตะเคียน   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกเยี่ยม ER รพ.จ.สุรินทร์
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายบัณฑิต ทองสุก   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงานและตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 61 เวลา 18:30   ถึงวันที่   03 ม.ค. 61 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นางสุภาณี พรหมทอง   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ฟังสวดอภิธรรมศพ มารดานาง กุลนาถ อยู่ทองอ่อน
รายละเอียด

กค 5043 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายวุฒิพงษ์ โล้เจริญรัตน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานที่ผลิตอาหารหลังอนุญาต
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายบัณฑิต ทองสุก   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงาน อ.ลำดวน-ศรีณรงค์
รายละเอียด

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ เสนอแฟ้ม เวลา 10.00 น./14.00 น.
รายละเอียด

นข 4619 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 61 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางศิริรัตน์ โสตศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาไต เขตสุขภาพที่ ๙
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 61 เวลา 10:50   ถึงวันที่   04 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศุภรัฐ พูนกล้า   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 110 รายการ