ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
รายละเอียด

นข 4619

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
รายละเอียด

นข 4619

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้    สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นข 4521

Open07/01/2563 เวลา 14:47:09
วันที่ใช้รถ 27 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุวพร อดิวัฒนชัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 27 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด

กค 5043

Open24/01/2563 เวลา 16:03:25
วันที่ใช้รถ 26 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ออกเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ปี 63
รายละเอียด

กค 7958

Open14/02/2563 เวลา 11:25:10
วันที่ใช้รถ 26 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ เป็นวิทยากรและติดตามโรคไข้เลือดออก
รายละเอียด

นข 4829

Open17/01/2563 เวลา 13:52:21
วันที่ใช้รถ 26 ก.พ. 63 เวลา 05:00   ถึงวันที่   28 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ร่วมตรวจราชการ
รายละเอียด

กค 5043

Open24/01/2563 เวลา 16:03:03
วันที่ใช้รถ 25 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ออกเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ปี 63
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 107 รายการ