ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กค 5043

Open30/06/2563 เวลา 10:30:13
วันที่ใช้รถ 31 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด

นข 4881

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ประเมินอำเภอ17อำเภอ
รายละเอียด

นข 4619

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ประเมินอำเภอ17อำเภอ
รายละเอียด

นข 4829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ประเมินอำเภอ17อำเภอ
รายละเอียด

นข 4829

Open24/06/2563 เวลา 15:55:38
วันที่ใช้รถ 29 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจุฑาทิพ ต่อยอด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมติดตามเสริมพลังและเป็นพี่เลี้ยงฯ เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายละเอียด

นข 4902

Open26/06/2563 เวลา 09:07:33
วันที่ใช้รถ 29 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมิน G & C
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ก.ค. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   30 ก.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ยาเสพติดในชุมชน (Community Base Treatment and care)
รายละเอียด

นข 4521

Open10/07/2563 เวลา 10:15:19
วันที่ใช้รถ 28 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางชมสินณ์ งามแสง   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ รับวิทยากร
รายละเอียด

นข 4829

Open24/06/2563 เวลา 16:07:33
วันที่ใช้รถ 27 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจุฑาทิพ ต่อยอด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมติดตามเสริมพลังและเป็นพี่เลี้ยงฯ เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 95 รายการ