ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4619 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 61 เวลา 05:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 61 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายปณต อัศววิวัฒน์พงศ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินโครงการ CDS
รายละเอียด

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางจุฑาทิพ ต่อยอด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
รายละเอียด

นข 4902สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานนิติการ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
รายละเอียด

กค 6017 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางอรวิชญ์ พาริหาญ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ประเมินติดตามงานด้านอาหารปลอดภัย 4-7 กย./ 3กย. นข 4329 สร พขร.โชติ วสุวัชร์
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนะสิทธิ์ ขาวงาม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
รายละเอียด

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางจารุวรรณ เย็นเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ไปเป็นผู้ช่วยจัดอบรมฯ
รายละเอียด

กค 7957 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ก.ย. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางจารุวรรณ เย็นเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ออกประเมินคลินิก
รายละเอียด

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเพ็ญนภา จรจอม   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ นิเทศติดตามผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 123 รายการ