ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กค 6017

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 31 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมิน G & C
รายละเอียด

นข 4619

Open30/07/2563 เวลา 10:32:11
วันที่ใช้รถ 31 ส.ค. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   31 ส.ค. 63 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4829

Open30/07/2563 เวลา 10:32:30
วันที่ใช้รถ 28 ส.ค. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   28 ส.ค. 63 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 27 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านยา
รายละเอียด

นข 4881

Open03/08/2563 เวลา 16:19:26
วันที่ใช้รถ 27 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางชมสินณ์ งามแสง   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เยี่ยมเสริมพลังฯ
รายละเอียด

นข 4521

Open30/07/2563 เวลา 10:37:55
วันที่ใช้รถ 27 ส.ค. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   27 ส.ค. 63 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 26 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานฯ
รายละเอียด

นข 4521

Open30/07/2563 เวลา 10:38:12
วันที่ใช้รถ 26 ส.ค. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   26 ส.ค. 63 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4619

Open24/06/2563 เวลา 16:03:52
วันที่ใช้รถ 25 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจุฑาทิพ ต่อยอด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมติดตามเสริมพลังและเป็นพี่เลี้ยงฯ เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายละเอียด

นข 4829

Open30/07/2563 เวลา 10:29:00
วันที่ใช้รถ 25 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านยา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 86 รายการ