ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 มิ.ย. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 62 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นายนราธิป เพิ่มผล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ร่วมพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ออก 14.00 น.
รายละเอียด

นข 4521

Open04/06/2562 เวลา 10:19:45
วันที่ใช้รถ 28 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนรายชื่อสมุนไพร
รายละเอียด

นข 4881

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ จิริยะฉัตร   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมิน green&clean รพ.สต.และ Active
รายละเอียด

นข 4902

Open23/05/2562 เวลา 13:28:07
วันที่ใช้รถ 27 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางชมสินณ์ งามแสง    สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 27 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ จิริยะฉัตร   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมิน green&clean รพ.สต.และ Active
รายละเอียด

กค 6017

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 27 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการหมอพื้นบ้าน เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ส่วนบุคคล)
รายละเอียด

กค 7957

Open17/06/2562 เวลา 08:56:30
วันที่ใช้รถ 27 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบกำกับติดตามการใช้ยาฯ
รายละเอียด

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 26 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ จิริยะฉัตร   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมิน green&clean รพ.สต.และ Active
รายละเอียด

กค 6017

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 26 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการหมอพื้นบ้าน เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย(ส่วนบุคคล)
รายละเอียด

กค 7957

Open17/06/2562 เวลา 16:21:24
วันที่ใช้รถ 26 มิ.ย. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   26 มิ.ย. 62 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 116 รายการ