ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4881

Open19/08/2562 เวลา 14:35:10
วันที่ใช้รถ 30 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ประชุคณะอุนกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพท์แผนไทยจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด

นข 4619

Open20/08/2562 เวลา 11:52:20
วันที่ใช้รถ 30 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางชมสินณ์ งามแสง   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพงานโรคไต โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รายละเอียด

นข 4521

Open13/08/2562 เวลา 09:46:17
วันที่ใช้รถ 30 ส.ค. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   30 ส.ค. 62 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

กค 6017

Open15/08/2562 เวลา 09:32:08
วันที่ใช้รถ 29 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ สส
รายละเอียด

กค 7957

Open13/08/2562 เวลา 11:03:04
วันที่ใช้รถ 29 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางอรวิชญ์ พาริหาญ    สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ประเมินคุณภาพประจำปี รพ.อาหารปลอดภัย
รายละเอียด

กท 4169

Open15/08/2562 เวลา 14:08:17
วันที่ใช้รถ 29 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางชมสินณ์ งามแสง   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ รับคณะอาจารย์แพทย์ฯ
รายละเอียด

นข 4521

Open13/08/2562 เวลา 09:47:05
วันที่ใช้รถ 29 ส.ค. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   29 ส.ค. 62 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4881

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 ส.ค. 62 เวลา 14:30   ถึงวันที่   28 ส.ค. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นายนราธิป เพิ่มผล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ร่วมพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ออก 14.30 น.
รายละเอียด

นข 4829

Open19/08/2562 เวลา 14:35:51
วันที่ใช้รถ 28 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ สส
รายละเอียด

กค 7957

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการใช้ Robson Ten classification
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 121 รายการ