ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 พ.ค. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุธาดา ศิริกิจจารักษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีเขต 9 ไม่เบิกน้ำมัน
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 พ.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุธาดา ศิริกิจจารักษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคกก.พิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ไม่เบิกน้ำมัน
รายละเอียด

กค 6017 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเอื้องไพร จันทรชิต   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ สำรวจจัดทำทะเบียนบุคลากร 5 กลุ่มด้านการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศิริรัตน์ โสตศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมประเมินรับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับเขต
รายละเอียด

นข 4619 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางฐาปนิต อมรชินธนา   สำหรับแผนก กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รายละเอียด

กค 7957 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ เสนอแฟ้ม เวลา 10.00 น./14.00 น.
รายละเอียด

นข 4902สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิชัย สารพัฒน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมินโครงการ G&C
รายละเอียด

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานนิติการ
จองใช้รถเพื่อ เป็นวิทยากรบรรยาย
รายละเอียด

กค 5043 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นิตติยา สาคร   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามพื้นที่เกิดโรคระบาดไข้เลือดออกต่อเนื่อง
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 มิ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศิริรัตน์ โสตศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมประเมินรับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับเขต
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 158 รายการ