ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สุภิมารส   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกตรวจประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฏหมายฯ แอลกออล์ฯ
รายละเอียด

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางฐาปนิต อมรชินธนา   สำหรับแผนก กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
รายละเอียด

นข 4881 สร

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

กค 5043 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางอรวิชญ์ พาริหาญ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ขนอุปกรณ์จัดนิทรรศการ
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นายทอง บุญยศ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ขนของ
รายละเอียด

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววลัยพร เรือนเพชร   สำหรับแผนก กลุ่มงานนิติการ
จองใช้รถเพื่อ แจ้งการดำเนินการ นพ.ธนสันตชัย พรหมบุตร
รายละเอียด

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางศิริรัตน์ แก้วประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ คัดเลือกโครงงานนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและด้านส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด

กค 6017 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิชัย สารพัฒน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4902สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามผู้ป่วยสงสัยโรคไข้ออกผื่น
รายละเอียด

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางศิริรัตน์ แก้วประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ คัดเลือกโครงงานนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและด้านส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 121 รายการ