ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4881

Open03/01/2563 เวลา 14:09:49
วันที่ใช้รถ 31 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงานเภสัช
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 31 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ไปขับ4902
รายละเอียด

นข 4829

Open21/01/2563 เวลา 10:50:25
วันที่ใช้รถ 31 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมบูรณาการงานอนามัยแม่และเด็ก ( MCH ) และพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพ Service plan สาขาแม่และเด็ก
รายละเอียด

นข 4902

Open23/01/2563 เวลา 10:02:31
วันที่ใช้รถ 30 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุวพร อดิวัฒนชัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นข 4881

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

กค 7958

Open23/01/2563 เวลา 10:05:31
วันที่ใช้รถ 30 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเอื้องไพร จันทรชิต   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ประสานขอความอนุเคราะห์หมอพื้นบ้าน(หมอดนวด)เป็นวิทยากร
รายละเอียด

นข 4829

Open23/01/2563 เวลา 10:08:02
วันที่ใช้รถ 30 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ พขร.ไปขับ 7958
รายละเอียด

นข 4521

Open24/01/2563 เวลา 15:53:16
วันที่ใช้รถ 30 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวัยทำงาน
รายละเอียด

นข 4619

Open21/01/2563 เวลา 10:50:51
วันที่ใช้รถ 30 ม.ค. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุธาดา/กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่9
รายละเอียด

นข 4881

Open03/01/2563 เวลา 14:09:26
วันที่ใช้รถ 29 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงานเภสัช
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 115 รายการ