ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กค 5043 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 เม.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายทอง บุญยศ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด

นข 4619 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นายสมชาย วงษ์พิริยะไพทูรย์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมการปรับเป้าหมายปี 2561 ละปรับแผนการดำเนินการ PCC
รายละเอียด

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางฐาปนิต อมรชินธนา   สำหรับแผนก กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ออกเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ปี 61
รายละเอียด

กค 6017 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./14.00 น.
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศิริรัตน์ โสตศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมและให้ข้อคิดเห็น ติดตามการดำเนินงาน NCD คปสอ.ปราสาท
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 61 เวลา 13:10   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ร่วมกิจกรรม
รายละเอียด

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 เม.ย. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสุทธสินี เกียรติคุณรัตน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ อบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
รายละเอียด

นข 4902สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 เม.ย. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 เม.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 เม.ย. 61 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นางสุทธสินี เกียรติคุณรัตน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 128 รายการ