ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ธ.ค. 60 เวลา 06:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

กค 5043 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ธ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางอรัญญา พิศวง   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ประชุมฯ
รายละเอียด

นข 4619 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ธ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางดวงกมล จันทร์ฤกษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วย พอ.สว.
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ธ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางชมมสินท์ งามแสง   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ไปตรวจพื้นที่ ออก 9.00 น.
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ธ.ค. 60 เวลา 08:20   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.โสภิตา เหมาะหมาย   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ร่วมประชุมถอดบทเรียนโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด

นข 4881 สร

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 02 ธ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางดวงกมล จันทร์ฤกษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

กค 7958 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ธ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิชัย สารพัฒน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ บวชป่าโคกสำโรง
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ธ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ปลูกต้นไม้ รถออก เวลา 13.00น.
รายละเอียด

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ธ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รัับ ส่ง จนท.ปลูกต้นไม้ ออกเวลา 13.00 น.
รายละเอียด

นข 4902สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ธ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รัับ ส่ง จนท.ปลูกต้นไม้ ออกเวลา 13.00 น.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 126 รายการ