ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4521 สร

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 14:39:08
วันที่ใช้รถ 01 ก.พ. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4829 สร

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 14:38:55
วันที่ใช้รถ 01 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุภาณี พรหมทอง   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ ออก 08.00 น.
รายละเอียด

นข 4521 สร

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 14:37:28
วันที่ใช้รถ 02 ก.พ. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4881 สร

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 14:40:28
วันที่ใช้รถ 02 ก.พ. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นายทอง บุญยศ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ประชุม CDS
รายละเอียด

นข 4829 สร

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 14:38:12
วันที่ใช้รถ 02 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศรันยา ปัญญานิติกุล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นข 4619 สร

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 14:41:34
วันที่ใช้รถ 02 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสมชาย วงษ์พิริยะไพทูรย์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ เยี่ยมบ้าน อสม. ไฟไหม้
รายละเอียด

กค 7958 สร

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 14:41:02
วันที่ใช้รถ 02 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางฐาปนิต อมรชินธนา   สำหรับแผนก กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ประชุมร่วมกับส่วนล่วงหน้า
รายละเอียด

นข 4521 สร

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 14:43:14
วันที่ใช้รถ 05 ก.พ. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโสภิตา เหมาะหมาย   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ร่วมอบรมแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
รายละเอียด

นข 4902สร

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 14:43:30
วันที่ใช้รถ 05 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิชัย สารพัฒน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและศึกษาดูงาน
รายละเอียด

กค 7958 สร

อนุมัติ13/02/2561 เวลา 14:42:57
วันที่ใช้รถ 05 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานนิติการ
จองใช้รถเพื่อ ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องITA
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 115 รายการ