ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4902สร

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

นข 4619 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสมชาย วงษ์พิริยะไพทูรย์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ เยี่ยมบ้าน อสม.ไฟไหม้ อำเภอสังขะ
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นิตติยา สาคร   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามไข้เลือดออกตาย
รายละเอียด

กค 7957 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตารัตนตระกูล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./14.00 น.
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 61 เวลา 17:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 61 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นายบัณฑิต ทองสุก   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจคลินิก
รายละเอียด

นข 4829 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

กค 7957 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศิริรัตน์ โสตศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขามะเร็ง เขตสุขภาพที่ ๙
รายละเอียด

นข 4521 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางดรรชนี มะลิงาม   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมชี้แจงKPIงานสุขภาพจิตปีงบประมาณ2562
รายละเอียด

นข 4881 สร

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางฐาปนิต อมรชินธนา   สำหรับแผนก กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท. เวลา 11.00น./13.00 น.ไปประชุม ตึกใหม่
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 146 รายการ