ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กค 5043

Open25/05/2563 เวลา 13:35:39
วันที่ใช้รถ 29 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram)
รายละเอียด

นข 4829

Open28/05/2563 เวลา 14:58:47
วันที่ใช้รถ 29 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสลักจิต สกุลรักษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกพื้นที่ ตำบลปลอดภัย
รายละเอียด

กค 7958

Open29/05/2563 เวลา 08:50:47
วันที่ใช้รถ 29 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./14.30 น.
รายละเอียด

นข 4619

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 10.30 น./งานอื่นๆ
รายละเอียด

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ ส่ง จนท.ไปเสนอแฟ้ม 14.30 น.
รายละเอียด

นข 4521

Open13/05/2563 เวลา 10:34:33
วันที่ใช้รถ 29 พ.ค. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 63 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

กค 5043

Open27/05/2563 เวลา 16:42:24
วันที่ใช้รถ 28 พ.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 พ.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม Video conference ติดตามผลการดำเนินงาน อสม. เฝ้าระวังป้องกันโควิด19
รายละเอียด

นข 4829

Open26/05/2563 เวลา 13:44:40
วันที่ใช้รถ 28 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสลักจิต สกุลรักษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกพื้นที่ตำบลปลอดภัย
รายละเอียด

นข 4521

Open27/05/2563 เวลา 10:34:00
วันที่ใช้รถ 28 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังเพื่อแก้ไขปัญหาระบบริการและข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด

นข 4619

Open27/05/2563 เวลา 16:42:38
วันที่ใช้รถ 28 พ.ค. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   28 พ.ค. 63 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 80 รายการ