ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ลา
รายละเอียด

นข 4829

Open23/09/2564 เวลา 15:56:32
วันที่ใช้รถ 30 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางวิลาสินี พิมพ์ทอง   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านยา ออก 13.00น.
รายละเอียด

นข 4829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ พขร.ลา
รายละเอียด

นข 4902

Open21/09/2564 เวลา 14:39:33
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจฝุ่นละอองในอากาศ
รายละเอียด

นข 4619

Open22/09/2564 เวลา 13:36:53
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ สัมมนาตำรับยาพื้นบ้าน
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ลาพักผ่อน
รายละเอียด

นข 4881

Open21/09/2564 เวลา 13:54:28
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านยา
รายละเอียด

นข 4619

Open17/09/2564 เวลา 15:02:33
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ พขร.ลา
รายละเอียด

นข 4521

Open17/09/2564 เวลา 13:18:58
วันที่ใช้รถ 27 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 94 รายการ