previous arrow
next arrow
Slider

ประชุม/สัมมนา

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563
  รุ่นที่ 1 : วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีณรงค์ (รพ.ปราสาท,กาบเชิง,รัตนบุรี,สังขะ,ลำดวน,สำโรงทาบ,บัวเชด,พนมดงรัก,ศรีณรงค์)
  รุ่นที่ 2 : วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โรงพยาบาลท่าตูม
  (รพ.สุรินทร์, ชุมพลบุรี,ท่าตูม,จอมพระ,รัตนบุรี,สนม,ลำดวน,เขวาสินรินทร์,โนนารายณ์)
  หนังสือราชกา ลงทะเบียนที่นี่ ผลการลงทะเบียน

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

 1. แจ้งผลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 และการดำเนินการภายหลังทราบผลการประเมิน ดาวน์โหลด
 2. แนวทางการสนับสนุนเงินค่าบริหารจัดการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2563
  หนังสือ รายละเอียด
 3. test

ข้อมูลทั่วไป

 1. ข้อมูลประชากร UC แยกตามหน่วยบริการ ปี 2561 – ปี 2563…ดูข้อมูล
 2. ความเสี่ยงด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ ปี 2561 และ ปี 2563…ดูข้อมูล
 3. ข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์…ดูข้อมูล
 4. โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2563 ดาวน์โหลด

ระเบียบ/แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (Authen Smart)…ดาวน์โหลด
 2. ประกาศคกก.หลักประกันฯเรื่องหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนสิทธิ UC ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
 3. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

INFOGRAPHIC

 1. ขั้นตอนการใช้สิทธิบัตรทอง เมื่อเจ็บป่วยทั่วไป-ฉุกเฉิน ทั้งในเวลาและนอกเวลาทำการ ดูภาพ
 2. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) มีสถานพยาบาลให้บริการในระบบกว่า 12,253 แห่ง ดูภาพ
 3. สิทธิประโยชน์ “คนพิการ” ในระบบหลักประกันสุขภาพ ดูภาพ
 4. สิทธิบัตรทองเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำได้ปีละ 4 ครั้ง ดูภาพ
 5. การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 62 ดูภาพ
 6. การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 63 ดูภาพ